Home / Nieuws

Nieuws

INTENSIEVE BEGELEIDING VAN HET JONGE KIND

Vanuit verschillende partners binnen All4Care wordt een toename van langdurige uitval van basisschoolkinderen gesignaleerd. Langdurige uitval kan meerdere oorzaken hebben. In 2019 zijn wij gestart met een observatie(zorg)groep voor kinderen in een dergelijke situatie.

Door de combinatie van intensieve pedagogische en onderwijskundige begeleiding van het kind, observatie en procesdiagnostiek en intensieve systeembegeleiding, is het tot nu toe voor bijna alle kinderen gelukt om ze binnen drie maanden weer op school te laten starten en is er rust en balans teruggekeerd in de thuissituatie.

Door het wegvallen van de ambulante/residentiële inzet van Juzt en vanuit De Krabbenbossen wordt de behoefte en noodzaak voor ondersteuning van deze doelgroep steeds belangrijker. Voor West Brabant West wordt vanuit All4Care vanaf januari 2020 gestart met een uitgebreidere dagobservatiegroep. De basis voor deze observatiegroep vormt de triage van onderwijs, jeugdzorg en BSO +.

Het basisonderwijs is de directe koppeling tussen kind en onderwijskundige begeleiding. Daarmee wordt gefaseerd herintreden in het onderwijs ingezet. Vanuit de jeugdzorg wordt onder andere ingezet op pedagogische begeleiding, speltherapie/PMT, creatieve therapie, groepsdynamica en gedragslessen, leerondersteuning, observatie en procesdiagnostiek, behandeling/therapie en systeembegeleiding/systeemtherapie. De samenwerking met BSO + is gericht op de sociale ontwikkeling met leeftijdsgenoten, doorstroming naar onderwijs en het afschalen in zorgintensiteit. De begeleiding vindt plaats op één centrale locatie in Roosendaal. Alle inzet bestaat uit maatwerk en is gericht op de ontwikkeling van het kind en uitstroming naar (passend) onderwijs. De begeleiding kan variëren van één tot vijf dagen per week.

Voor welke kinderen en gezinnen met zorgvragen is de observatie(zorg)groep een oplossing?

- Kinderen die (om welke reden dan ook) angst/gedragsproblematiek kennen of GZ-problematiek, langdurig thuis zijn en niet of nauwelijks meer in staat zijn tot het volgen van onderwijs
- Kinderen die een toenemende negatieve ontwikkeling doormaken op het gebied van gedrag, angst, trauma, externaliserende problematiek
- Kinderen met een toenemende leer- en onderwijs vertraging, achterstand en volledige uitval op school
- Kinderen die te maken hebben met een verstoorde en/of onveilige opvoedsituatie, gevoel van onmacht, grensoverschrijdend gedrag
- Wanneer sprake is van onduidelijkheid in de diagnostiek, kindgebonden en/of systeemgebonden problematiek
- Wanneer meerdere vormen van hulpverlening in het verleden niet succesvol zijn geweest

Het volledige programma is gericht op het voorkomen van langdurig uitvallen en terug begeleiden van kinderen naar school (en het ondersteunen van school bij terugkeer). Daarbij is de inzet dat kinderen vanuit thuis begeleiding krijgen ter voorkoming van uithuisplaatsing (naar gezinshuis, pleegzorg of leefgroep). Deze triage van basisschool, voorliggend veldvoorziening en jeugdzorg vanuit All4Care biedt alle ingrediënten om deze kwetsbare kinderen en gezinnen te bedienen en verder uit te breiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Conaction: 0165-769033/info@conaction.info . Kijk ook op www.conaction.inf0

 

ZO WERKT AMBULANTE (SPECIALISTISCHE) INZET

Kinderen en jongeren die vastlopen door problemen op school, gedragsproblemen, emotie-regulatieproblemen, (faal)angstklachten en sociale problemen, kunnen bij All4Care terecht voor begeleiding.

Allereerst zoeken wij de zorgverlener die het best past bij de jongere en die juiste kennis en ervaring heeft. Dat doen we niet alleen in de vorm van gesprekken, maar ook door middel van sport- en spelactiviteiten, in de dojo of buiten, of aan de hand van creatieve opdrachten. Altijd zoeken we de verbinding met voor de jongere belangrijke volwassenen en bekijken de mogelijkheden van die personen om de jongere te ondersteunen. De medewerkers van Conaction werken daarbij altijd vanuit vertrouwen in elkaar en hun beschikbaarheid voor de cliënt. Het oplossen van de problemen die de jongere ervaart, staat daarbij altijd voorop.

Bij de systeembegeleiding hanteren we dezelfde uitgangspunten. All4Care kan ondersteuning bieden bij praktische zaken die te maken hebben met de voorwaarden voor het runnen van een gezin. En we werken activerend met het aanbieden van vaardigheden om aan specifieke zorgvragen van kinderen te kunnen voldoen. Daarbij worden de principes van Geweldloos verzet/Nieuwe Autoriteit aangehouden, waarmee wordt gekozen voor het toepassen van de-escalerende technieken en een optimale inzet van het eigen netwerk. 
Bovenstaande hulpvormen worden vaak dynamisch en in nauwe samenhang met elkaar ingezet, maar kunnen ook op zichzelf staan.

Laagcomplexe zorg
Laagcomplexe zorg is vaak enkelvoudig en gericht op preventie, ondersteuning en het voorkomen van zorgtoename. Het is meestal gericht op het gezin of de individuele ontwikkelingen van de jongere.

Hierbij valt te denken aan:

- Opvoedondersteuning/gezinsbegeleiding
- PMT (soms samen ingezet met gezinsbegeleiding)
- Individuele coaching/pedagogische begeleiding
- Weerbaarheidstraining / agressie regulatie

Hoogcomplexe zorg
Wanneer er sprake is van ambulante hulp bij hoogcomplexe casuïstiek, is er naast de bovenstaande hulpvormen bijna altijd sprake van domeinoverstijgende problematiek. Dat betekent dat we nauw samenwerken met bijvoorbeeld WMO, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen. We benaderen iedereen die van meerwaarde kan zijn voor het hanteerbaar maken van de problematiek met behoud van regie voor de ouders. Het samenbrengen van de juiste partijen en het investeren in de samenwerking, is dan een van de taken van de ambulant hulpverlener/systeembegeleider. Het welzijn van het gezin als geheel en van alle gezinsleden afzonderlijk staat centraal.
Bij hoogcomplexe zorg worden vaak meerdere partijen ingezet.

Hierbij valt de denken aan:

- Systeembegeleiding/gezinsteam
- PMT/ gezins PMT
- Weerbaarheidstraining/agressieregulatie
- Diagnostiek en/of behandeling ( en proces- en observatiediagnostiek)
- Psycho-educatie
- Individuele coaching/pedagogische begeleiding
- Deelname dagprogramma/dagbehandeling (een of meerdere dagdelen)
- Gezinsweekenden/trainingen

Kijk voor meer informatie verder op deze website of www.conaction.info. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 0165-769033

JONGEREN DELEN ERVARINGEN 

Voor zowel jongeren als hun begeleiders is het belangrijk om te weten dat jeugdzorg tot goed resultaat leidt. Daarom vraagt Conaction soms aan jongeren of zij hun ervaringen willen delen met anderen.  Hun verhalen worden op een speciaal daarvoor ingerichte plek op de website van Conaction geplaatst.

Uiteraard worden de ervaringen van jongeren met onze jeugdzorg alleen op vrijwillige basis gedeeld. Ook worden de verhalen anoniem online gepubliceerd. Dat wil zeggen dat de namen en andere persoonsgegevens van de (voormalige) cliënten worden aangepast zodat de informatie niet te herleiden is tot bestaande personen.

De bedoeling van gedeelde ervaringen is om jongeren en hun begeleiders te laten zien dat moeilijke situaties kunnen verbeteren aan de hand van gepaste zorg. De eerste ervaringsverhalen zullen op deze pagina verschijnen.

 

 

AANMELDEN VOOR ZORG VAN ALL4CARE

Iemand aanmelden voor zorgverlening door All4Care is eenvoudig. Tijdens het eerste contact worden de basisgegevens doorgenomen, waarna snel vervolgstappen gezet worden.

Aanmelden bij All4Care kan in eerste instantie via e-mail of telefoon. Zie daarvoor onze contactpagina. Tijdens het eerste contact wordt naar de volgende zaken gevraagd:

 • De persoonsgegevens van degene die wordt aangemeld
 • De woonplaats van die persoon
 • De reden van aanmelding
 • Welke zorg er wordt gevraagd
 • De gegevens van de verwijzer
 • Het gezinsplan (indien dat is opgemaakt)
 • Of de cliënt onderwijs krijgt

Op basis van deze gegevens gaan wij aan het werk. Bekeken wordt welke zorg wij voor de aangemelde persoon kunnen bieden en welke zorgverleners daarbij betrokken moeten zijn. Binnen twee weken na de aanmelding volgt een intakegesprek waarna kan worden overgegaan tot zorgverlening.

 

NIEUWE WEBSITE CONACTION

Onlangs is de nieuwe website van stichting Conaction online gegaan. Op deze website vinden jongeren, ouders en verwijzers snel de weg naar de uitgebreide zorgmogelijkheden die de organisatie uit Roosendaal biedt.

De afgelopen tijd is het aantal voorzieningen van Conaction binnen de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning gegroeid. Op de nieuwe website worden alle mogelijkheden helder toegelicht en zijn ze makkelijk vindbaar. Zo wordt ook digitaal invulling gegeven aan de laagdrempeligheid van de kwalitatieve zorg die de organisatie biedt.

Volwaardige plek in samenleving
Conaction werkt samen met cliënten en hun omgeving aan hun perspectief. Ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte en er wordt backup gegeven voor het versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het doel is om jongeren en volwassenen te helpen om een volwaardige plek in de samenleving te bemachtigen.

 

 

In ons nieuwsarchief:

 

BESCHIKBARE PLAATSEN WOONVOORZIENING

Binnen de woonvoorzieningen van All4Care is vanaf januari weer plek voor nieuwe aanmeldingen in categorieën C, D en E. De woonvoorziening biedt plaats aan jongeren uit West-Brabant West van 13 t/m 17 jaar die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen of een machtiging tot uithuisplaatsing hebben. 

Het doel binnen de woonvoorziening is om met aanvullende zorgtrajecten de persoonlijke situatie te stabiliseren en jongeren te begeleiden in terugkeer naar huis of zelfstandig wonen. De jongeren dienen een daginvulling te hebben met onderwijs, dagbehandeling of dagbesteding.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@all4care.info of bellen naar 0165-769033 en vragen naar Ariane van Dongen.

 

PLAATSEN VRIJ IN DAGBEHANDELING

Binnen All4Care wordt op de locatie De Eglantier in Roosendaal een dagbehandeling geboden. Het programma is bestemd voor jongeren tussen 13 en 17 jaar die door (een combinatie van) gedragsproblemen, hechtingsproblemen, angst en trauma’s of autisme niet meer in staat om naar school te gaan. Het intensieve dagbehandelingsprogramma is gericht op herstel en biedt begeleiding naar stabilisatie en terugkeer naar onderwijs of andere vormen van leerwerktrajecten. Het dagprogramma duurt (afhankelijk van de complexiteit) tussen de 12 en 20 weken. Het volledige programma voor dagbehandeling ziet er als volgt uit:

 • Vier tot acht dagdelen deelname per week
 • Onderzoek en behandeling
 • Psycho-educatie
 • Intensieve systeembegeleiding en gezinsondersteuning
 • Psychomotorische Therapie
 • Agressieregulatie
 • Weerbaarheidstraining
 • Gedragstrainingen
 • Onderzoek een begeleiding leergedrag en -vermogen
 • Individuele pedagogische begeleiding.

Jongeren en gezinnen die aangemeld worden voor dit programma ontvangen op meerdere onderdelen begeleiding. Dit programma kan eventueel worden aangevuld met een ouder/kind weekend waarin extra inzet plaatsvindt op het inzichtelijk maken van oude patronen, het versterken van de communicatie en de onderlinge band.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@all4care.info of bellen naar 0165-769033 en vragen naar Michel Driessen of Wessel Schulting.

 

RESULTATEN 1 JAAR ALL4CARE

Het jaar 2018 markeerde de start van zorgcombinatie All4Care. Vlak voor het begin van 2019 kijken wij terug op een bewogen en succesvol jaar.

In februari gaven wij samen met andere zuidelijke zorgcombinaties een uitgebreide presentatie tijdens de startbijeenkomst in het Bredase Turfschip.
Voor All4Care volgde een spannende en succesvolle periode. In totaal hebben wij 24 cliënten met een hoogcomplexe verwijzing geholpen. Binnen het A/B-segment vielen twaalf verwijzingen, binnen C t/m E ook twaalf. In december kregen we twee nieuwe aanmeldingen waarvoor na de kerstperiode een zorgtraject start.

Samen
Ook in de samenwerking is All4Care gegroeid. We begonnen met zorgcombinanten Conaction, Klaver4 en Pandor en onderaannemers Lydia Zorg voor Jeugd en Edu-Smart. Daar is praktijk de Leylinde bijgekomen. Naast de vaste partners in de zorgcombinatie werkt All4Care op casusniveau samen met diverse partijen waaronder GGZ WNB, De Viersprong, Ithaka (onderdeel Emergis), Trivers, 4MB, De la Vie en andere zorgverleners.

Terugkeer naar onderwijs
Van de cliënten met een hoogcomplexe verwijzing zijn er vijf via ons dagprogramma succesvol teruggekeerd naar het reguliere onderwijs. Een jongere heeft op locatie van Conaction zelfs zijn VMBO TL diploma behaald. Een gezamenlijke inspanning vanuit de zorgcombinatie was het fundament voor deze resultaten. Daarbij is voornamelijk samengewerkt met de Koraal Groep en het opleidingstraject VSV 18+ van het Kellebeek College. Ook voor 2019 staat de zorgcombinatie All4Care open voor samenwerking binnen onderwijs/zorgarrangementen.

 

DIENSTEN ALL4CARE 2019

Ook het komende jaar biedt All4Care diverse diensten in het hoogcomplexe segment. Hieronder een kort overzicht.

 • Woonvoorziening met behandeling, systeembegeleiding en therapie en /of klinische behandeling
 • Dagbehandeling die vooral is gericht op gedragsproblematiek (structurele schooluitval, agressie en oppositioneel gedrag), hechtingsproblematiek, autisme, trauma’s en angsten
 • Ambulante begeleiding gericht op intensieve systeembegeleiding en therapie, gezinsteams (multicomplexe, verstoorde gezinssystemen en scheidingen), geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, spoedeisende ambulante hulp (SAH) met crisisplaatsing voor maximaal vier weken
 • Domeinoverstijgende jongerencoaching met multicomplexe vraagstukken.

 

Top